Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Segelsällskapet Westgötarne

med hemort i Lidköpings kommun.

Bildad den 7 juni 1890  å RÅBÄCK  Kinnekulle

Dessa stadgar  fastställda av årsmöte  2003 och föreningsmöte augusti 2014..
(Dessa stadgar är helt omskrivna med RF normalstadgar som mall 2002.)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  

 1 §      Ändamål

Segelsällskapet Westgötarne har till ändamål :

- att befordra konsten  att bygga, tackla och hantera mindre farkoster       

- att åt sina medlemmar bereda genensamma nöjen och angenäma förströelser

samt i övrigt väcka och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet.

Föreningen skall bedriva följande idrotter: Segling

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med

”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” se bilaga .

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 §      Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

 

3 §      Tillhörighet m. m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

  • Svenska Seglarförbundet
  • Svenska Handikappidrottsförbundet

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område för­eningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 §      Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, föreningsmöte och styrelsen.

 

5 §      Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 §      Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

 

7 §      Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 31 §.

 

8 §      Stadgeändring och upplösning av föreningen

För ändring av dessa stadgar eller om SSW.s upplösning skall godkännas av två ordinarie möten , varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen

Beslut  om upplösning av SSW skall innehålla föreskrifter om användning av SSW.s tillgångar för bestämt seglingsfrämjande ändamål, och skall detta omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet; åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

9 §      Medlemskap

Följande medlemskap finns inom föreningen:

Senior:     Enskild medlem över 19 år utan familjemedlemskap.
Junior: Enskild medlem  som under året fyller högst 19 år.
Familj: Alla inom en familj med samma bostadsadress
Ständig medlem Blir den som fyllt 70 år samt varit medlem i 30 sammanhängande år. Frivillig årsavgift.
Hedersmedlem Genom beslut av ordinarie möte kan medlem kallas till hedersmedlem

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

10 §    Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

11 §    Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

12 §    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

q       har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

q       har rätt till information om föreningens angelägenheter,

q       skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsor­gan samt följa i  3 § nämnda organisationers stadgar,
bestämmelser och beslut.

q       har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av för­e­ningen,

q       skall betala medlemsavgift senast den 31 mars samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

q       hålla SSW underrättad om sin adress och båtinnehav.

  

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 §          Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

14 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

15 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter, ständiga och hedersmedlemmar samt medlemmar som under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 16 §    Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

17 §    Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket  nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

18 §    Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.

 

19 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Notera antal närvarande medlemmar.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
    ning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av avgifter. ( medlems- samt övriga avgifter )

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

           d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av  __________ 1 år.

                I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av  1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f)   val av ordförande och ledamöter, för en tid av 1 år i  kommittéer.

           g)  beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

      13. Övriga frågor.

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

  

20 §          Extra årsmöte och föreningsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte och föreningsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 och 16 §.

  

VALBEREDNINGEN

21 §          Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 7 dagar  före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag i enlighet med § 13..

  

REVISORER

 

22 §    Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 7 dagar före årsmötet.

  

STYRELSEN

 

23 §    Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till  befatt­ning inom styrelsen.

 

24 §    Styrelsens åligganden

När årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte  inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•     verkställa av årsmötet fattade beslut,

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•     ansvara för och förvalta föreningens medel,

•     tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 22 §

•     förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Styrelsen är gemsam ansvarig för föreningens förvaltning enligt nedan

•     förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

•     föra protokoll över styrelsens sammanträden,

•     se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
       betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

•     se till att fattade beslut har verkställts,

•     om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
       handlingar,

•     årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

•     föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
       beslutade avgifter till föreningen,

•     se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
       organisationer m.fl,

•     svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
       bok över för­eningens räkenskaper,

•     årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

•     utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

•     se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

•     i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
       särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
       övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

•     föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
       priser införs,

•     se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
       som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
       till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

25 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  le­damöter har begärt det.  Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

 

26 §    Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

  

SEKTIONER 

 

27 §    Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

28 §    Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och   övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberätti­gade medlemmar

a)    av föreningens årsmöte.

 

29 §    Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenhe­ter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

 

30 §    Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

TVIST

31 §    Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna. 

Bilaga

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade  bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

•     den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

•     alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
       och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
       idrottsverksamhet

•     den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
       samhällsgrup­peringar

•     de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
       verksamhet

•     den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

 

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. ).

Uppdaterad: 26 MAR 2015 09:54 Skribent: Nils-Fredrik Salén

 

 

Sparbanken Lidköping

 

Seglarskolan hos SSW är godkänd
av Svenska Seglarförbundet 

SSF`s seglarskola

 Ungdomsvänliga klubben

 

liroslogo

 

 SSF

VVSF_Logga

 

 

 

 

Postadress:
SS Westgötarne - Segling
Strandgatan 17
53130 Lidköping

Besöksadress:
Strandvägen 17, Småbåtshamnen i Framnäs
53130 Lidköping

Kontakt:
Tel: 051062250
E-post: This is a mailto link

Se all info